Provozní řád


A. Obecná ustanovení

Provozovatelem 3D parkuru je LK Dopohody z.s. se sídlem Václavkova 373/7, Krásno nad Bečvou, Valašské meziříčí 757 01, IČO 09513418, zastoupená Bc. Jarmilou Korábečnou.

Všichni uživatelé 3D parkuru jsou povinni se řídit tímto provozním řádem, pokyny správce stezky a jím pověřených osob – např. instruktora lukostřeleckého oddílu LK Dopohody (dále jen pověřené osoby).

3D parkur je určen k nácviku střelby z mechanických zbraní kategorie D. Dle zákona 119/2002 Sb. O zbraních a střelivu jsou luky mechanické zbraně kategorie D, s nimiž je podle zákona o zbraních vést střelbu nejen na střelnici, ale i na jiných místech, kde je vyloučeno ohrožení zdraví osob nebo vznik škody na majetku, je-li určen pro střelbu bezpečný prostor, a pokud je takové místo viditelně označeno na hranicích prostoru.

Lukostřelecká stezka je určena pouze ke střelbě z luku.

Je zakázáno používat palné a plynové zbraně (včetně zbraní pro paintball a airsoft), dále všechny mechanické zbraně s výletovou rychlostí větší, než 300 fps = 90 m/s).

Ke střelbě je povoleno používat pouze šípy s terčovými hroty.

Lukostřeleckou stezku mohou volně využívat členové lukostřeleckého oddílu LK Dopohody a registrovaní členové národních asociací IFAA, HDH, WA (CZE, SVK, PL atd.).

Laická veřejnost může vstoupit pouze po předchozí domluvě se správcem parkuru.

3D parkur je rozdělen na dvě části – rozstřeliště a 3D okruh.

Zapůjčení vybavení na místě je možné po předchozí telefonické domluvě.

Všichni uživatelé vstupují do prostoru 3D parkuru na vlastní nebezpečí.

LK Dopohody z.s. jako provozovatel nenese odpovědnost za případná zranění či poškození vybavení uživatelů, k nimž na 3D parkuru dojde jejich vlastní vinou, s výjimkou případů, kdy jsou tato poškození přímým důsledkem jednání pověřených osob.

Použití 3D okruhu a rozstřeliště je pro uživatele zpoplatněno. Ceník a způsoby úhrady se nacházejí na našich stránkách www.policna3D.cz a zde na informační tabuli.

Na 3D parkur je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek ve smyslu trestního zákoníku a jejich užívání.


B. Vstup na 3D okruh a rozstřeliště

Členové lukostřeleckého oddílu LK Dopohody a registrovaní členové národních asociací IFAA, HDH, WA (CZE, SVK, PL atd.), kteří přichází na lukostřeleckou stezku, jsou povinni před nastoupením na rozstřeliště a před vstupem na 3D okruh, seznámit se s tímto provozním řádem a svým podpisem na kartě návštěvníka potvrdit, že tento provozní řád četli.

Děti mladší 15 let se mohou pohybovat v prostoru lukostřelecké stezky pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovodem u dítěte mladšího 15 let může být i pověřená osoba.

Organizace a použití rozstřeliště se liší podle toho, zda jde o větší skupinu nebo jednotlivce. Při větším počtu uživatelů je třeba zvolit aktivní pověřenou osobou, která bude organizovat použití rozstřeliště.

Organizace spočívá ve vydávání povelů „ start“ a „ poslední šíp“. Neřízená střelba probíhá za dozoru pověřené osoby; střelci si sami volí rytmus střelby při splnění požadavku bezpečnosti.

Střelcům z luku je doporučeno používat toulce, nebo stojánky – střelci tak nebudou nuceni nosit šípy a zbraň v rukou, což přispěje k bezpečnosti provozu rozstřeliště.

Pravidla střelby pro 3D okruh odpovídají pravidlům platným na rozstřelišti, pouze střeleckou čáru nahrazuje střelecká meta – kolík.

Střelec z luku je povinen:

 • Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s lukem.
 • Uhradit stanovený poplatek za využití 3D parkuru (viz ceník a způsob úhrady)
 • Vyplnit a podepsat kartu návštěvníka – potvrdit tak souhlas s provozním řádem.
 • Dotýkat se při střelbě kolíku, střelba z míst mimo vyznačenou metu je z hlediska bezpečnosti nepřípustná.
 • Červený kolík – kladkové luky (dospělí)
 • Modrý kolík – tradiční luky (dospělí) + kladkové luky (děti)
 • Bílý kolík – děti a mládež do12ti let
 • Nasazovat tětivu na luk bezpečným způsobem.
 • Používat pouze terčové hroty!
 • Při větším počtu uživatelů (více skupin) počkat vždy až do chvíle, kdy bude střelba na terč bezpečná.
 • Střelec může střílet vícekrát na jeden terč pouze v případě, že jej mine. Respektive přípustné jsou pouze dva zásahy na každé zvíře!
 • Mít přiléhavý oděv, nebo ho mít upnutý k tělu. Části, které by při výstřelu mohly ovlivnit výstřel, musí být zastrčeny.
 • Mít dlouhé vlasy svázány vzadu.
 • Používat vhodné chrániče (například chránič předloktí a prstů u luku).
 • Nosit pevnou obuv bez vysokých podpatků.
 • Používat ke střelbě odpovídající váhy a rozměry šípů. Při přetažení těsně před uvolněním tětivy (u luku) mohou krátké šípy zasáhnout luk, zlomit se a poranit střelce nebo jinou osobu.
 • Vést střelbu ve stabilní poloze (vstoje, vkleče, nebo vsedě).
 • Vést současnou střelbu s ostatními střelci ve skupině z jedné střelecké čáry. V případě střelby na různé vzdálenosti se umístí terče do různých vzdáleností a střelci stojí na jedné střelecké čáře.
 • Zakládat šípy do luku a napínat luk až v okamžiku, kdy ostatní stojí za střeleckou čárou.
 • Střílet pouze na terč přímo před sebou – nestřílet v šikmém směru nebo napříč prostorem stezky. Každý střelec je odpovědný za svůj výstřel, resp. za šíp, který vystřelil.
 • Chovat se na střelecké čáře u rozstřeliště nebo na metě na 3D okruhu tak, aby nemohlo dojít k zasažení nebo poranění ostatních osob.
 • Napínat zbraň tak, aby neomezoval střelce stojící po stranách, tj. nesmí dojít ke vzájemnému kontaktu; kontakt se sousedním střelcem v plném nátahu může zapříčinit rizikový výstřel.
 • Během chůze k terčům dávat pozor na šípy ležící na zemi, zabodnuté do země i do terče.
 • Při vytahování šípů z terče postupovat opatrně a dbát na to, aby nikdo nestál těsně za osobou vytahující šípy. Šípy se mohou z terče prudce uvolnit a může dojít ke zranění.
 • V případě způsobení škody či zjištění poškození na vybavení 3D parkuru (zejména na stojanech terčovnic a kotvení terčů), informovat o této skutečnosti provozovatele střelnice.
 • Při hledání šípu v okolí terčovnice nebo za terčovnicí vždy nechat alespoň jednu osobu na bezpečně viditelném místě aby upozornila jiné střelce. Pokud se střelec nachází u terčovnice sám, může tuto druhou osobu nahradit lukem (popř. jinou zbraní) opřeným o přední stranu terčovnice. Pokud se šíp nepodaří nalézt, či pokud by další hledání neúměrně zdržovalo ostatní střelce, dále šíp nehledá a informuje o ztrátě šípu (spolu s jeho předpokládanou polohou) pověřenou osobu.
 • Dodržovat pravidla pro střelbu ve skupině. Při střelbě ve skupině odcházet k terčům pohromadě. O druhu střelby skupiny (řízená / neřízená) rozhoduje pověřená osoba.
 • Zachovávat v prostoru 3D parkuru čistotu a pořádek.
 • Nepoškozovat flóru a faunu.
 • Ohlásit ukončení střelby pověřené osobě (pokud je zvolena).
 • Pohybovat se pouze v určeném (vymezeném) směru 3D okruhu. Při návratu z 3D okruhu dbát zvýšené opatrnosti – hrozí vstoupení do dráhy střely jiného střelce.
 • Z mety střílet pouze na terč se stejným číslem jako je číslo mety.
 • Z mety mohou střílet maximálně dva střelci, a to jen v případě že oba souhlasí a stojí v jedné linii.

Okamžitě ukončit střelbu, pokud:

 • dojde k poruše luku nebo vznikne podezření na poruchu,
 • dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby,
 • ve směru střelby se objeví lidé nebo zvířata.
 • je pověřenou osobou vydán povel k zastavení střelby

Při střelbě je zakázáno:

 • Vstupovat při střelbě do zakázaných prostorů (zejména před střeleckou čáru nebo metu).
 • Používat poškozené vybavení, jako například zkroucená ramena, naštípnutý šíp nebo končík.
 • Střílet pokud se někdo nachází před střeleckou čárou. Šípy se mohou od terčů nebo přírodních překážek odrazit a odchýlit se od původního směru.
 • Střílet na jiné předměty než na stanovené terče.
 • Provádět výstřel z luku bez šípu.
 • Napínat při střelbě luk tak, aby mířil nad cíl. Ruka držící tětivu se nesmí dostat níže než ruka držící luk.
 • Zvedat šíp nebo jiný předmět, který střelci při střelbě spadne za střeleckou čáru nebo za metu, dokud po jeho stranách nepřestanou střelci střílet. Předmět, který není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru nebo metu, lze zdvihnout až po ukončení střelby.
 • Střílet nad sebe do vzduchu.
 • Kouření v prostoru lukostřelecké stezky je zakázáno.
 • V prostoru střelnice nechat volně pobíhat zvířata. Psi musí být na vodítku.

C. Porušení pravidel provozního řádu

V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem, i v jiných odůvodněných případech, mají pověřené osoby právo, uživatele z prostorů 3D okruhu nebo rozstřeliště vykázat.

V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu na 3D parkur.

V případě, že uživatel způsobí vědomě svým jednáním škodu na vybavení 3D parkuru, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s odstraněním těchto škod.


D. Etické zásady

V průběhu střelby dodržují střelci i ostatní uživatelé 3D parkuru etické zásady chování, které lze shrnout do těchto bodů:

 • nerušit hlasitými projevy ostatní střelce (například hlasitým mluvením, smíchem apod.),
 • vyvarovat se nevhodných poznámek k výkonům ostatních i výkonům vlastním,
 • vyvarovat se fyzických kontaktům se sousedními střelci,
 • nesahat na vybavení, které náleží někomu jinému, bez jeho předchozího souhlasu,
 • ponechat šípy ostatních střelců v terči, pokud nebudete požádáni o jejich vytažení.

PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK A PRAVIDEL OKRUHU,

MŮŽE BÝT STŘELEC OKAMŽITĚ Z OKRUHU VYLOUČEN,

BEZ MOŽNOSTI VRÁCENÍ POPLATKU!

V Poličné, dne 23.5.2022

Schvaluji: Jarmila Korábečná